Rybářská stráž

Vedoucí rybářské stráže od 1.1.2020

10.06.2020 13:47

Martin Grundl - 603 486 487

Informace Rybářské stráže při MO ČRS v Chomutově

06.09.2014 19:12

 

* Rybářská stráž musí být ustanovena pro každý rybářský revír

* Rybářskou stráž navrhuje uživatel rybářského revíru

* Rybářské stráž má z pravidla krajskou územní působnost

Rybářskou stráží může být ustanovena fyzická osoba, která

a/ je starší 21 let

b/ splňuje podmínky bezúhonnosti

c/ je způsobilá k právním úkonům

d/ je zdravotně způsobilá

e/ prokázala znalost práv a povinností rybářské stráže a znalost souvisejících

právních předpisů

f/ složila slib před příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností

Při výkonu své funkce se rybářská stráž prokazuje služebním odznakem, nošeném na viditelném místě oděvu a služebním průkazem rybářské stráže.

* Podle ustanovení § 127 odst. 1 písm. i, trestního zákona je rybářská stráž úřední osobou.

Znamená to především podstatně zvýšenou ochranu členů rybářské stráže, posílení významu jejich činností, ovšem také výrazné zvýšení jejich odpovědnosti,

Trestní zákon v souvislosti s výkonem této funkce obsahuje totiž nejen ustanovení k ochraně úřední osoby, ale rovněž i ustanovení o jejich trestní odpovědnosti.

 

 

Nejčastější přestupky na rybářských revírech

* Lov ryb mimo stanovenou denní dobu

* Lov na více prutů, nežli je stanoveno zákonem

* Ponechání si většího počtu vybraných druhů ryb

* Nepřítomnost lovící osoby u nastražených prutů

* Nezapsání docházky v revíru

* Nezapsání ponechané ulovené ryby

Řešení zjištěných přestupků rybářskou stráží na místě

* Výtka (napomenutí), za méně závažné porušení rybářských předpisů, výtku s popisem události může rybářská stráž zapsat do povolenky k lovu.

* Uložení blokové pokuty, toto není Naší rybářskou stráží praktikováno.

* Zadržení povolenky k lovu, k tomuto opatření dochází ze závažného porušení rybářských předpisů, ale rovněž tak za opakované porušování těchto předpisů, méně závažným způsobem.

 

Zde bych chtěl seznámit rybářskou veřejnost s postupem při zadržení povolenky k lovu. Rybářská stráž při zjištění přestupku a následném zadržení povolenky k lovu, je povinna vyplnit Oznámení o přestupku proti rybářství, kde zadokumentuje zjištěný skutek.

Nejpozději do 5 pracovních dnů doručí povolenku tomu, kdo ji vydal (naše MO ČRS odesílá zadrženou povolenku k lovu SÚS ČRS v Ústí nad Labem). Zároveň odesíláme oznámení o spáchání přestupku Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož katastrálním území se rybářský revír nachází. Vyzvaná osoba je povinna dostavit se k jednání orgánu Obecního úřadu s rozšířenou působností.

Dalším krokem je projednání spáchaného skutku Dozorčí komisí v kárném řízení domovské MO ČRS, která rozhodne o výši trestu, o čemž Dozorčí komise v kárném řízení vydá ROZHODNUTÍ o výši trestu.